پکیج های درمانی گروه آتیه درخشان ذهن

تعرفه خدمات گروه آتیه درخشان ذهن مطابق با تعرفه های مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.طبق دستور العمل وزارت بهداشت تعرفه ۱۴۰۱ به شرح ذیل خدمت مراجعان محترم اعلام میشود.این تعرفه ها آزاد می باشد.

تعرفه های مربوط به بیمه های طرف قرار داد کلینیک آتیه درخشان ذهن

افسردگی

ارزیابی(نقشه مغزی، ارزیابی شناختی، پرسشنامه افسردگی، پرسشنامه بررسی نوسان خلقی) ۲۰جلسه روان درمانی ۲۰جلسه rTMS ۱۰جلسه پیگیری rTMS

۱۵/۰۷۰/۰۰۰ تومان

اضطراب

ارزیابی(نقشه مغزی، ارزیابی شناختی، ارزیابی شناختی) ۱۵جلسه روان درمانی ۱۰ جلسه بیوفیدبک

۹/۱۲۳/۰۰۰ تومان

وسواس

ارزیابی(نقشه مغزی، پرسش نامه ییل بروان، پرسشنامه بررسی نوسان خلق، ارزیابی شناختی، ارزیابی پاسخ استرس) ۲۰جلسه روان درمانی ۵ جلسه ۲۰جلسه rTMS ۱۰جلسه پیگیری rTMS

۱۶/۷۹۴/۰۰۰ تومان

دو قطبی

ارزیابی(نقشه مغزی، آزمون اضطراب و افسردگی بکپرسشنامه بررسی نوسان خلق، ارزیابی شناختی، ) ۲۰جلسه روان درمانی ۲۰جلسه rTMS ۱۰جلسه پیگیری rTMS

۱۵/۱۶۸/۰۰۰ تومان

PTSD

ارزیابی(نقشه مغزی، ارزیابی پاسخ استرس) ۱۵جلسه روان درمانی ۸ جلسه بیوفیدبک ۲۰جلسه rTMS

۱۵/۴۷۳/۰۰۰۰ تومان

اسکیزوفرنی

ارزیابی(نقشه مغزی، پرسشنامه اضطراب افسردگی، ارزیابی شناختی، پرسشنامه بررسی نوسانات خلق) ۲۰جلسه روان درمانی ۲۰جلسه rTMS

۱۵/۱۶۸/۰۰۰ تومان

اعتیاد

ارزیابی(نقشه مغزی، ارزیابی شناختی، پرسشنامه ولع) ۱۵- ۲۰ جلسه روان درمانی ۸ جلسه بیوفیدبک ۲۰جلسه rTMS

۱۴/۳۷۸/۰۰۰ الی ۱۶/۱۳۷/۰۰۰ تومان

سوگ

ارزیابی(نقشه مغزی، پرسشنامه سوگ) ۱۶جلسه روان درمانی ۲۰جلسه tDCS

۱۰/۸۹۵/۰۰۰ تومان

خود کشی

ارزیابی(پرسشنامه خودکشی) ۱۲جلسه روان درمانی

۴/۲۹۸/۰۰۰ تومان

پنیک

ارزیابی(پرسشنامه اضطراب، ارزیابی پاسخ استرس) ۲۰جلسه روان درمانی ۲۰ جلسه بیوفیدبک

۱۳/۰۰۷/۰۰۰۰ تومان