• دکترا، پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۵

  دکترای تخصصی، روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۸۱

حشمتی، رسول؛ قربانی، نیما؛ رستمی، رضا؛ احمدی، محسن و اخوان، حمید( ۱۳۸۹). بررسی مقایسه ای ناگویی خلقی در بیماران سایکوتیک، غیر سایکوتیک و افراد بهنجار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان.

خمامی، ساناز؛ رستمی، رضا و کاظمی، رضا و رحیمی نژاد، عباس( ۱۳۸۹). بررسی تاثیر تحریک مکرر مغناطیسی ترانس کرانیال با فرکانس بالا در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده مقاوم به درمان دارویی. مجله اصول بهداشت روانی.

خمامی، ساناز؛ رستمی، رضا و کاظمی، رضا( ۱۳۸۸). بررسی تاثیر تحریک مکرر مغناطیسی ترانس کرانیال( rTMS) بر اختلال افسردگی عمده ناشی از مصرف شیشه و ولع ناشی از آن. اعتیاد پژوهی.

رستمی، رضا؛ شالچی، بهزاد؛ بادینلو، فرزانه؛ هزاره ای، داوود و شریف، علی رضا( ۱۳۸۸). مقایسه مشکلات روانشناختی نوجوانان ساکن مناطق جنگی افغانستان با پناهندگان افغانی. مجله علوم روانشناختی.

صادقي فيروزآبادي، وحيد؛ رستمي، رضا و قرباني، نيما( ۱۳۸۸). بررسي اعتبار و روايي سياهه غربالگري غيرمستقيم سو’ مصرف مواد- ويرايش سوم ( SASSI-3). مجله روانشناسي.

رستمی، رضا؛ نوروزی، علی؛ زارعی، عادل؛ امیری، محسن و سلیمانی، مهران( ۱۳۸۷). بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت روان با نقش کنترل کنندگی جنسیت و تاب آوری در میان معلمین ابتدایی. فصلنامه سلامت کار ایران.

قائدی، غلامحسین؛ ثابتی، آزاد؛ رستمی، رضا و شمس، جمال( ۱۳۸۷). ارتباط بین هوش هیجانی و ساز و کارهای دفاعی. مجله دانشور.

بشارت، محمدعلی؛ رنجبر نوشری، فرزانه و رستمی، رضا( ۱۳۸۷). مقایسه عملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد و خانواده افراد بهنجار. مجله روان شناسی و علوم تربیتی.

گودرزی، ناصر؛ بشارت، محمدعلی؛ رستمی، رضا؛ بهرامی احسان، هادی و غلامعلی لواسانی، مسعود( ۱۳۸۷). اثربخشی روش درمان فعال سازی رفتاری و قراردادی گروهی بر درمان بیماران وابسته به مواد افیونی. مجله روانشناسی معاصر.

رستمي، رضا؛ نصرت آبادي، مسعود؛ محمدي، فاطمه (‌۱۳۸۷‌). بررسي مقدماتي دقت تشخيصي مقياس هاي AAS, APS و MAC-R. مجله پژوهش هاي روانشناختي.

رستمي، رضا؛ رحيميان بوگر، اسحق؛ بشارت، محمد علي (‌۱۳۸۷‌). مقايسه استرس زناشويي بيماران مبتلا به اختلال کرونري قلب و افراد سالم. مجله علوم روانشناختي.

اکبري زردخانه، سعيد؛ رستمي، رضا و زارعان، مصطفي( ۱۳۸۷). رابطه هوش هيجاني و مکانيزم هاي دفاعي با اعتياد. مجله روانشناسان ايراني.

دهقاني آراني، فاطمه; رستمي، رضا; رحيمي نژاد، عباس و اکبري زردخانه، سعيد( ۱۳۸۶) . اثربخشي آموزش پسخوراند عصبي بر سلامت روان بيماران وابسته به مواد افيوني. پژوهش در سلامت روانشناختي.

چوبينه، حسين و رستمي، رضا (۱۳۸۶‌). بررسي وضعيت سلامت رواني و ويژگي‌هاي شخصيتي صاحبان حيوانات خانگي مراجعه كننده به كلينيك دامپزشكي دانشگاه تهران. مجله ارمغان دانش.

بشارت، محمد علي؛ غفوري، بهاره؛ رستمي، رضا (‌۱۳۸۶‌) مقايسه سبکهاي دلبستگي بيماران مبتلا به اختلالات مصرف مواد و افراد غير مبتلا. مجله پژوهش در پزشکي.

جوشن لو، محسن؛ رستمي، رضا و نصرت‌آبادي، مسعود (۱۳۸۵) تفاوت هاي جنسيتي در پيش‌بيني‌كننده‌هاي بهزيستي اجتماعي. مجله علوم روان شناختي. شماره هجدهم، ص ۱۸۴-۱۶۶.

جوشن لو، محسن؛ رستمي، رضا و نصرت‌آبادي، مسعود (۱۳۸۵) بررسي ساختار عاملي مقياس جامع بهزيستي. مجله روان شناسي معاصر.

رستمي، رضا؛ سردارپور گودرزي، شاهرخ و بوالهري، جعفر(۱۳۸۲). سم زدايي فوق سريع: مزايا و معايب. فصلنامه انديشه و رفتار، سال هشتم، شماره ۴.

رستمي، رضا و بحرينيان، علي (۱۳۸۱). بررسي شيوع اختلالات رواني و برخي عوامل موثر بر آن در دانشجويان جديدالورود دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۹. مجله پژوهش در پزشكي؛ سال ۲۶، شماره ۳: صفحات ۱۸۷-۱۹۳.

Besharat, Mohammad ali; Pourhosein, Reza; Rostami, Reza; & Bazzazian, Saeideh( 2010). Perfectionism and fatigue in multiple sclerosis. Psychology and

health, ۱, ۱-۱۴.

Dehghani arani, Fatemeh; Rostami, Reza; & Nosrat abadi, Masoud( 2010). Effectiveness of Neurofeedback Training as a Treatment for Opioid-Dependent Patients. Journal of clinical EEG & Neuroscience, ۱۷۲.

Rostami, Reza; Babapour- kheiroddin; Jalil; Shalchi, Behzad; Badinloo, Farzaneh; Hamzavi abedi, Fatemeh( 2009). Emotional and Behavioral Problems of Afghan Refugees and War-Zone Adolescents. Iraninan Journal of Psychiatry.

Ziaei, Vahid; Tabatabaee, Lila; Baniyabgoob, Zohreh; Akbari, Ehsan; Rostami, Reza (2007). Adverse Effect of Abuse Potential by Ritalin among Iranian Medical students. Journal of Pharmacology and Toxicology.

Besharet, Mohamadali; Rostami, Reza; Purhosein, Reza; Mirzamani, Mahmud. (2007) Assessing Reliability and validity of Farsi version of the Toronto Alexithymia Scale-20 in a Sample of opioid Substance use Disordered Patients. Iranian Journal of Psychiatry.

Cicognani, Elvira; Pirini, Claudia; Keyes, Corey; Joshanlu, Mohsen; Rostami, Reza; Nosratabadi, Masoud ( 2007 ). Social Participation, Sense of Community and Social Well Being: A Study on American, Italian and Iranian University Students. Social Participation, Sense of Community and Social Well Being.

Ghorbani, Nima; Watson, P.J.; Rostami, Reza (2006). Relationship of Self-Reported Mysticism with Depression and Anxiety in Iranian Muslims. Publish in Psychological Report.

Rostami, Reza; Sardarpour Goudarzi, Sh; & Boualhari, J( 2003). Ultra rapid detoxification: a review of advantages and disadvantages. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology, ۸, ۱۶- ۳۲.

جوشن لو، محسن و رستمی، رضا. روانشناسی بین فرهنگی. تهران، انتشارات ارجمند، ۱۳۸۸.

رستمی، رضا و حشمتی، رسول. ارزیابی، تشخیص و درمان کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی. تهران، انتشارات تبلور، ۱۳۸۸.

شاه محمدی، خدیجه و رستمی، رضا. در یک قدمی صبح. انتشارات تبلور، ۱۳۸۸.

لين، کلارک; کمک براي والدين: راهنماي عملي براي برخورد با مشکلات رفتاري رايج و روزمره. ترجمه رضا رستمي و علي نيلوفري.تهران، انتشارات تبلور، ۱۳۸۷.

لين، کلارک;کمک در مورد هيجانات: مديريت اضطراب، خشم و افسردگي، ترجمه رضا رستمي و علي نيلوفري، تهران، انتشارات تبلور، ۱۳۸۷.

اشتاینبرگ، مارک و اتمر، سیگ فرید؛ نوروفیدبک افقی تازه به درمان کم توجهی/ بیش فعالی: آموزش ذهن برای تمرکز و خودتنظیمی بدون استفاده از دارو، ترجمه رضا رستمی و علی نیلوفری، تهران، انتشارات تبلور، ۱۳۸۷.

حميد چوبينه و شوراي نويسندگان، انسان و حيوانات خانگي، چالشهاي نوين زندگي، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي، ۱۳۸۶.

كارلسون، نيل، پايه‌هاي روانشناسي فيزيولوژيك، ويرايش ۲۰۰۵، ترجمه رضا رستمي و محمد حبيب نژاد، تهران، انتشارات تبلور، ۱۳۸۵.

وزارت بهداشت كانادا، راهنماي عملي درمان نگهدارنده با متادون، ترجمه رضا رستمي و پروانه حدادي، تهران، انتشارات تبلور، ۱۳۸۴.

موسسه ملي مبارزه با مواد آمريكا، چگونه از آلوده شدن فرزندانمان به اعتياد پيشگيري كنيم، ترجمه رضا رستمي و خديجه شاه محمدي، تهران، انتشارات تبلور، ۱۳۸۴.

زنوزیان، سعیده و رستمی، رضا. روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان، رهپویان شریف، ۱۳۸۴.

 • - آسیب شناسی روانی ۱/ کارشناسی روانشناسی بالینی

  - آسیب شناسی روانی ۲/ کارشناسی روانشناسی بالینی

  - آسیب شناسی روانی ۳/ کارشناسی روانشناسی بالینی

  - متون روانشناسي به زبان انگليسي ۱/ کارشناسی روانشناسی بالینی

  - متون روانشناسي به زبان انگليسي ۲/ کارشناسی روانشناسی بالینی

  - مقدمات نوروسایکولوژی/ کارشناسی روانشناسی بالینی

  - اصول روانشناسی بالینی/ کارشناسی روانشناسی بالینی

  - روانشناسی فیزیولوژیک/ کارشناسی مشاوره

  - روانشناسی بالینی کودک و نوجوان/ کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

  - آسیب شناسی روانی پیشرفته/ کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

  - آسیب شناسی روانی پیشرفته/ کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

  - روانشناسی مرضی/ کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

  - پسيکوفيزيولوژي و نوروپسيکولوژي/ کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

  - پسيکوفارماکولوژي/ کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

  - پژوهش عملي ۱/ کارشناسي روانشناسي باليني

  - پژوهش عملي ۲/ کارشناسي روانشناسي باليني

  - اعتياد/ دکتري سلامت

  - سازگاري با بيماري هاي مزمن/ دکتري سلامت

  - سمينار روانشناسي/ کارشناسي روانشناسي باليني

  - اصول ژنتيک و مشاوره ژنتيکي/ کارشناسي ارشد استثنايي

  - مباحث جديد در آسيب شناسي رواني/ کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي

  - پايان نامه/ کارشناسي ارشد

 • رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله. بررسی تحلیلی و مقایسه ای میزان اختلالات جنسی در معتادین مرد تهران.

  گروه روانشناسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۷.

  رستمي، رضا; نوري مقدم، ثنا و رحيمي، سيد علي سينا. نقش ويژگي هاي شخصيتي در گرايش به اعتياد. گروه روانشناسي دانشگاه تهران، ۱۳۸۷.

  رستمي، رضا; خمامي، ساناز و نصرت آبادي، مسعود. بررسي اثربخشي روش درماني تحريک مکرر مغناطيسي جدار جمجمه ( rTMS  ) با فرکانس بالا ( ۲۰HTZ ) بر ميزان شدت افسردگي در بيماران دچار اختلال افسردگي عمده مقاوم به درمان دارويي. گروه روانشناسي دانشگاه تهران، ۱۳۸۷.

  رستمي، رضا؛ نصرت آبادي، مسعود؛ محمدي، فاطمه و ساور سفلي، نصيبه. همه گيرشناسي سو مصرف مواد در جامعه دانشجويان دانشگاه تهران. گروه روانشناسي دانشگاه تهران، ۱۳۸۴.

 • اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با تنیدگی فرزندپروری مادران دارای فرزندان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی. چهارمین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده. اردیبهشت ۸۹- تهران- ایران.

  بررسی وضعیت انواع رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه های تهران. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. اردیبهشت ۸۹- تهران- ایران.

  بررسی مقایسه ای پنج عامل شخصیت در افراد وابسته به مواد افیونی تحت درمان با متادون

  و افراد بهنجار. همایش ملی یافته های نوین در روانشناسی. اسفند ۸۸- اهواز- ایران.

  پیامدهای روانشناختی بیماری های مزمن با تاکید بر افکار خودکشی گرا و مداخلات روانشناختی. اولین همایش بررسی آسیب های اجتماعی غرب کشور. دی ۸۸- دره شهر- ایران.

  استفاده از تکنولوژی و ابزارها برای تشخیص و درمان معلولیت. همایش پیشگیری از معلولیت ها. دی ۱۳۸۸- تهران- ایران.

  بررسی مقایسه ای شخصیت رانندگان تصادفی و غیر تصادفی. دومین همایش بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای. آذر ۱۳۸۸- تهران- ایران.

  بررسی مقایسه ای سلامت روان در پرستاران بخش های مراقبت ویژه، مراقبت ویژه قلبی و مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان های شهر اردبیل. دومین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش- آبان ۱۳۸۸- گرگان- ایران.

  بررسی اثربخشی ورزش بر کاهش عوارش روانشناختی یائسگی. دومین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش- آبان ۱۳۸۸- گرگان- ایران.

  بررسی سابقه سوء استفاده جنسی، فیزیکی، عاطفی و کلامی در دوران کودکی معتادان مرد در مقایسه با جمعیت غیرمعتاد. چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی- آبان ۱۳۸۸- تهران- ایران.

  بررسی رضایت زناشویی در والدین کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی در شهر تهران. چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی- آبان ۱۳۸۸- تهران- ایران.

  بررسی نقش فیلم درمانی در انگ زدایی از بیماران دچار اختلالات روانپزشکی.  دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران- آبان ۱۳۸۸- تهران- ایران.

  بررسی نقش فیلم درمانی در شتاب بخشیدن به روند رواندرمانی شناختی و تحلیلی. دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران- آبان ۱۳۸۸- تهران- ایران.

  بررسی نقش فیلم درمانی در ارزیابی همتایی جنسی- آمیزشی در مشاوره های پیش از ازدواج. دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران- آبان ۱۳۸۸- تهران- ایران.

  بررسی شیوع اختلالات جنسی و متغیرهای شناختی مرتبط با آنها در معتادان مرد وابسته به مواد افیونی در شهر تهران. دومین کنگره سراسری پژوهش های روانشناسی بالینی- اسفند ۱۳۸۷- تهران- ایران.

  استفاده از نوروفیدبک در آماده سازی ورزشکاران. دومین همایش بین المللی روانشناسی کاربردی در ورزش قهرمانی – بهمن ۱۳۸۷- تهران- ایران.

  کاربرد تحليل امواج کمي مغز( QEEG) در تشخيص و نوروفيدبک در درمان AD/HD .کنگره اطفال- مهر ۱۳۸۷- تهران- ایران.

  اختلالات روحي- رواني بعد از پيوند. کنگره پيوند کليه- آبان ۱۳۸۷- تهران- ایران.

  بهداشت رواني در بيماران دياليزي. همايش دياليز. آبان  ۱۳۸۶- تهران- ایران.

  باورهاي جنسي و نقش آنها در بدكار كردي هاي جنسي مختلف. سومين كنگره سراسري خانواده و سلامت جنسي-آذر ۱۳۸۶- تهران- ایران.

  بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و باورهاي جنسي. سومين كنگره سراسري خانواده و سلامت جنسي- آذر ۱۳۸۶- تهران- ایران.

  بررسي رابطه بين سبك هاي جنسي و عملكرد جنسي در زنان و مردان. سومين كنگره سراسري خانواده و سلامت جنسي- آذر ۱۳۸۶- تهران- ایران.

  بررسي مقدماتی دقت تشخيصي مقياس های AAS ، MAC-R و APSدر دانشجويان. سومين همايش سراسري بهداشت رواني دانشجويان-  دانشگاه علم و صنعت- خرداد ۱۳۸۵- تهران- ایران.

  ميزان موفقيت درمان نگهدارنده با متادون در افراد وابسته به موادافيوني بر حسب ريخت هاي شخصيتي. همايش ساليانه انجمن علمي روانپزشكان- دي۱۳۸۵- تهران- ایران.

  بررسي شيوع افزايش وزن و چاقي در دانشگاه تهران ـ  اولين كنگره پيشگيري از بيماريهاي غير واگير ـ آبان ۱۳۸۱- تهران- ایران .

An investigation on attitudes toward mental disorders in parents of students in Tehran.

World conference on psychology, counseling and guidance, 21-25 April, 2010, Turkey.

A study and comparison of the symptoms of attention deficit hyperactivity disorder ( ADHD) among patients with substance use disorder and normal people. World conference on psychology, counseling and guidance, 21-25 April, 2010, Turkey.

The effect of self stigma and environmental threat on the explicit and implicit self esteem of patients with type I bipolar mood disorder. World conference on psychology, counseling and guidance, 21-25 April, 2010, Turkey.

The relationship between Wechsler intelligence scale for children( WISC-R) with the cognitive assessment system( CAS). World conference on psychology, counseling and guidance, 21-25 April, 2010, Turkey.

Marital satisfaction in parents of children with attention deficit/ hyperactivity disorder in comparison with parents of normal children. World conference on psychology, counseling and guidance, 21-25 April, 2010, Turkey.

Assessing neurological pathologies in alexithymic patients. World conference on psychology, counseling and guidance, 21-25 April, 2010, Turkey.

Childhood abuse history among male addicts in comparison with non- addict population. World conference on psychology, counseling and guidance, 21-25 April, 2010, Turkey.

Sexual dysfunctions and related cognitive variables in addict men. World conference on psychology, counseling and guidance, 21-25 April, 2010, Turkey.

A study and comparison of alexithymia among patients with substance use disorder and normal people. World conference on psychology, counseling and guidance, 21-25 April, 2010, Turkey.

The evaluation of validity and reliability of substance abuse subtle screening inventory( SASSI-3). World conference on psychology, counseling and guidance, 21-25 April, 2010, Turkey.

Examining Personality Profiles of Addicted Patients, presented in” International Counseling Symposium on Drug Prevention and Rehabilitation -INCOSYM06” at Kolej

University Islam Malaysia Malaysia, September 6-7, 2006.

The Primary Examination of Diagnostic Accuracy of AAS, MAC-R and APS, Presented in “International Counseling Symposium on Drug Prevention and Rehabilitation -INCOSYM06” at Kolej University Islam Malaysia Malaysia, September 6-7, 2006.

Individual and Relational Correlates of Social Well-Being: A Cross-Cultural Comparison, presented at the conference, “Capabilities and Happiness: An International Conference” at the University of Milano-Bicocca Italy, June16-18, 2005.

 

Diagnostic Accuracy of AAS, APS, and MAC_R Scales of MMPI-2. " 5 The Conference of the International Test Commission". At Belgium, 2006.

زلیخا قلی زاده، روانشناسی عمومی، کارشناسی ارشد، ۱۳۸۹.

نسترن مهاجری، روانشناسی عمومی، کارشناسی ارشد، ۱۳۸۸.

الهام راد، روانشناسی عمومی، کارشناسی ارشد، ۱۳۸۸.

آلا قپانچی، روانشناسی بالینی، کارشناسی، ۱۳۸۸.

سمیه ضمیری نژاد، روانشناسی بالینی، کارشناسی، ۱۳۸۸.

الهه ابراهیمی راد، روانشناسی بالینی، کارشناسی، ۱۳۸۸.

فاطمه طاهری، روانشناسی بالینی، کارشناسی، ۱۳۸۸.

ساناز خمامي زاده، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۷.

مژگان بيشه يار، روانشناسي کودکان استثنايي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۷.

پرستو نايب زاده، روانشناسي کودکان استثنايي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۷.

فاطمه نوراللهي، روانشناسي کودکان استثنايي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۷.

محبوبه پياده امرغان، روانشناسي باليني، کارشناسي، ۱۳۸۷.

فاطمه سادات نصري، روانشناسي باليني، کارشناسي، ۱۳۸۷.

عاطفه عبدالمنافي، روانشناسي باليني، کارشناسي، ۱۳۸۷.

فاطمه غلامعلي نژاد، روانشناسي باليني، کارشناسي، ۱۳۸۷.

وحيد صادقي، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۶.

ليلا سلياني، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۶.

بهزاد شالچي، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۶.

فاطمه دهقاني آراني، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۶.

ثنا نوري مقدم، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۶.

ايليا غني زاده، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۵.

آرزو اسکويي شمالي، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۴.

جميل محمدي، روانشناسي باليني، کارشناسي، ۱۳۸۴.

هیثم عبدالرحیم، روانشناسی کودکان استثنایی، کارشناسی ارشد، ۱۳۸۹.

جمیله زارعی، روانشناسی بالینی، کارشناسی ارشد، ۱۳۸۹.

نادیا کردنژاد، روانشناسی عمومی، کارشناسی ارشد، ۱۳۸۸.

فاطمه حمزوی عابدی، روانشناسی بالینی، ۱۳۸۸.

طیبه فردوسی، روانشناسی سلامت، دکتری، ۱۳۸۸.

محسن امیری، روانشناسی کودکان استثنایی، کارشناسی ارشد، ۱۳۸۸.

رسول حشمتي، روانشناسي باليني، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۸.

سيد علي سينا رحيمي، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۸.

عباس متولي پور، روانشناسي کودکان استثنايي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۷.

حيدر اسلامي شهر بابکي، روانشناسي سلامت، دکتري، ۱۳۸۷.

ابوالفضل رشيدي احمدآبادي، روانشناسي کودکان استثنايي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۷.

مهرنوش حمزه لوئيان، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۷.

مهدي صحرايي، روانشناسي کودکان استثنايي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۷.

سهيلا رسولي، روانشناسي کودکان استثنايي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۶.

راحله محمدي، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۶.

پريسا پورنگ، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۶.

فاطمه‌ فرخي، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۶.

ناصر گودرزي، روانشناسي سلامت، دکتري، ۱۳۸۶.

داود هزاره اي، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۶. 

زهره فيض آبادي، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۶.

روح الله شهابي، روانشناسي تربيتي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۶.

علمدار يوسفي، روانشناسي کودکان استثنايي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۶.

آذر راست منش، روانشناسي کودکان استثنايي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۶.

سميه حبيب پور، روانشناسي کودکان استثنايي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۶.

فرانك حيدري، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۶.

زهير سياهپوش، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۶.

رقيه نصرتي، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۵.

زهرا بني يعقوب، پزشکي، دکتري، ۱۳۸۵

بهاره غفوري، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۴.

فرزانه رنجبر، روانشناسي عمومي، کارشناسي ارشد، ۱۳۸۴.

مریم آقایی، روانشناسی عمومی، کارشناسی ارشد، ۱۳۸۴.

از ۱۳۷۵ مدير مسئول انتشارات تبلور

۱۳۸۲ سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تهران

۱۳۸۲-۱۳۷۶ رئيس مركز بهداشت و درمان دانشگاه تهران

۱۳۸۲-۱۳۷۶ رئيس كميسيون پزشكي دانشگاه تهران

از ۱۳۸۳ صاحب امتياز و مدير مسئول ماهنامه بهداشت روان و جامعه

از ۱۳۸۳          صاحب امتياز درمانگاه ترك اعتياد آتيه

از ۱۳۸۳          صاحب امتياز درمانگاه ترك اعتياد شهرداري منطقه ۱۲

۱۳۸۳- ۱۳۸۲ رئيس مركز مشاوره دانشگاه علوم پزشكي تهران

۱۳۸۵-۱۳۸۳ مشاور پژوهشي جمعيت هلال احمر ايران

از ۱۳۸۵ سرپرست كلينيك مشاوره و روانشناسي دانشگاه تهران

از ۱۳۸۶          صاحب امتياز درمانگاه ترك اعتياد شهرداري منطقه ۱۷

۱۳۸۶ تاسيس اولين مركز جامع اعصاب و روان با رويكرد فناوري‌هاي نوين

از ۱۳۸۷          صاحب امتياز درمانگاه ترك اعتياد شهرداري منطقه ۸

- انجمن علمي روانپزشکان ايران

- انجمن علمي BMCI

- انجمن علمي روانشناسي سلامت

 • اعتياد و سوءمصرف مواد
 • اختلالات شخصيت
 • سلامت رواني و روانشناسي مثبت‌گرا
 • مطالعات تصويربرداري مغزی

درباره آتیه

آتیهآرامش، توانمندی، یادگیری و  هوشمندی؛

یعنی نگاهی نو و از جنبه مثبت به روان انسان‌ها، همانگونه كه در بیانیه انجمن روانشناسی آمریكا APA در سال ۲۰۰۱، این دوره رویكرد، روانشناسی مثبت‌گرا Positive Psychology نامیده شده است.

بعد از دوران پر فراز و نشیب رویكردهای صرفاً زیستی، روانی یا اجتماعی در نهایت، سازمان بهداشت جهانی(Who)، در دهه ۱۹۸۰ به جامعیت علل و عوامل مؤثر در توانایی و ناتوانی روان انسان‌ها در سه بعد زیستی (Biologic) روانشناختی (Psychologic) و اجتماعی (Social) با عنوان Biopsychosocial تأكید كرد. تصور زندگی بدون استفاده از فناوری‌های مبتنی بر داده‌پردازی و علم كامپیوتر در پزشكی تحول بزرگی در خدمات تشخیصی مانند اندوسكپی، اكوگاردیوگرافی، MRI، CT SCAN و خدمات درمانی مانند جایگزینی عمل جراحی بسته قلبو آنژیوپلاسی پمپی، جراحی باز قلب و استفاده از لاپاراسكوپی برای عمل جراحی بدون استفاده از تیغ و شكافتن اعضاء به دنبال داشته است. پس رویكرد دانشمندان علوم اعصاب به تلاش برای استفاده از تكنولوژی نوین پردازش‌داده‌ها و علوم كامپیوتر در تشخیص توانمندی‌ها و درمان اختلالات اعصاب و روان امری مورد انتظار بوده است كه هم از سایر علوم طب در استفاده از این پیشرفت‌های بشر بدور نباشند و هم پیچیدگی‌های فنی انسان را شناسایی و از اسرار بی‌نهایت توانمندی‌های بشر پرده بردارند.

استفاده‌ از تكنولوژی‌های نوروفیدبك، QEEG و TMS با پشتوانه تاییدیه‌های سازمان‌های ذیصلاح همچون FDA، ‍CE، انجمن روانشناسی آمریكا APA (از سال ۱۹۹۷) و انجمن روانپزشكی آمریكا (از سال ۲۰۰۳) بصورت گسترده در ۲۷ كشور پیشرفته دنیا مورد استقبال متخصصان و مردم قرار گرفته و آتیه متخصصان و مردم ایران را شایسته داشتن بهترین‌ها می‌داند.

آتیه؛ اعتقادی بر حذف دارو ندارد، اما معتقدیم تنها راه‌حل دارو نیست؛ با ارزیابی دقیق مشكلات و انتخاب روش صحیح (اصلاح روش زندگی، روان‌درمانی، اصلاح روابط بین فردی و آموزش مهارت‌های زندگی) به پیشگیری و بهداشت روانی افراد توجه‌ ویژه‌تری می‌شود. همچنین، با ارائه مستندات یا عینی كردن عملكرد مغز و ارائه تفاوت‌های مغز فرد با افراد نرمال، پذیرش درمان تسهیل می‌شود، بطوریكه در صورت نیاز به درمان‌های بیولوژیك و زیستی با استفاده از تكنولوژی‌های نوین، انتخاب‌های متنوعی اعم از دارو، نوروفیدبك، TMS و … در اختیار انسان آزاد، آگاه و صاحب شعور قرار می‌گیرد.

آتیه؛ پژوهش، تشخیص درمان و آموزش

آتیه در حوزه‌های دارای پیشینه علمی معتبر، خدمات تشخیصی و درمان مطابق با استانداردهای تأیید شده جهانی ارائه می‌دهد و در حوزه‌ای كه خدمات و روش‌های جدید اثربخشی مستند و اثبات شده‌ای ندارد صرفاً در قالب طرح‌های پژوهشی با همكاری دانشگاه‌های كشور خدمات خود را به داوطلبان ارائه می‌كند. آتیه در راستای ارتقاء دانش متخصصان و مردم در زمینه تكنولوژی، دوره‌های آموزشی مدونی برگزار می‌كند تا شتاب مطلوب در توسعه این خدمات نوین را شاهد باشد.

آتیه؛ راهی نو در ارتقاء عملكرد ورزشكاران، مدیران، هنرمندان.

استفاده از نوروفیدبك در باشگاه‌های ورزشی آث میلان (AC Milan) و برندگان مدال طلای المپیك مانند آبیناو بیندرا (برنده اولین مدال طلای هند در المپیك ۲۰۰۸) امیدی تازه به تلاش علمی در حوزه‌های گوناگون زندگی بشر می‌یابد.

به امید دیدار
دكتر رضا رستمی
مركز جامع اعصاب و روان گروه آتیه