عکس مربوط به رزومه دکتر ویسی

دکتر پارسا ویسی

 • مدرک کارشناسی: رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی.
 • محل تحصیل کارشناسی: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 • مدرک کارشناسی ارشد: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی.
 • محل تحصیل کارشناسی ارشد: دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

 • ارزیاب تحصیلی بخش ناتوانی های یادگیری، درمانگر بخش ناتوانی های یادگیری.

 •  بررسی اثربخشی آموزش گروهی همدلی بر شایستگی اجتماعی و کاهش تکانشوری دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی.فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

 

 • رابطه سبک های یادگیری و صفات شخصیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان انگلیسی.فصلنامه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی. دانشگاه تبریز.

 

 •  ارتباط ابعاد سرشت و منش با بازداری پاسخ در دانش آموزان پسر دارای نشانه های اختلال سلوک. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد تهران.

 

 •  تبیین تاب آوری بر اساس مکانیزم های دفاعی و جهت گیری مذهبی(درونی-برونی) در والدین کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر.مجله علوم شناختی دانشگاه اصفهان.

 

 •  بررسی رابطه اندازه شبکه اجتماعی با سلامت جسمانی در والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

 

 •  ارتباط راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری شناختی و فرا شناختی و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

 

 •  بررسی دوالگوی پیش بینی کنندگی اختلالات رفتاری بر اساس سبک های دلبستگی و مهارت های اجتماعی در دانش آموزان آهسته گام.مجله علمی پژوهشی کودکان آهسته گام دانشگاه تهران.

 

 • بررسی اثر بخشی آموزش گروهی رفتار درمانی دیالکتیکی بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ی در دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی.دانشگاه علامه طباطبایی.

 

 •  بررسی رابطه عوامل اجتماعی با گرایش به اعتیاد و روسپیگری در زنان سرپرست  خانوار تحت پوشش بهزیستی.فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

 • گواهینامه شرکت در کارگاه تخصصی نوروفیدبک.
 • گواهینامه شرکت در کارگاه ناتوانی های یادگیری.
 • گواهینامه شرکت در کارگاه مهارت های زندگی.

 • مدرک ام اس آر تی ازسازمان وزارت علوم و فناوری.

 

 •  مدرک ام اچ ال ای از سازمان وزارت بهداشت و درمان.