عکس مربوط به رزومه زهرا محمدی

زهرا محمدی

 • ۱۳۹۸- تاکنون دانشجوي دکتري روانشناسی بالینی. دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران)

 

 • ۱۳۹۳-۱۳۹۶     کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

موضوع پايان‌نامه: روایی مدل ابعادی اختلال دوقطبی بر اساس DSM-5

 

 • ۱۳۸۸-۱۳۹۱     کارشناسي روانشناسی بالینی. دانشگاه سمنان

 

 • ۱۳۸۴- ۱۳۸۸   ديپلم علوم انسانی. دبیرستان بنت الهدی صدر شیراز

 • ۱۳۹۶- ۱۳۹۸   کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت شهدای والفجر (دانشگاه علوم پزشکی شیراز).

 •  فاطمه؛ براتی، زهرا؛ محمدی ( همکار اصلی )، مهسا؛ روحانی. رابطه بین تجارب آسیب زای زندگی و رفتارهای پرخطر در نوجوانان: نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم هیجان شناختی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ۱۳۹۷ ( اتمام یافته ).

 

 •  مژگان؛ فلاحت دوست. زهرا؛ محمدی ( همکار اصلی )، مبارکه؛ انصاری. نقش راهبردهای تنظیم هیجان شناختی و تجارب آسیب زا در پیش بینی شدت سندرم پیش قاعدگی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ۱۳۹۸ ( اتمام یافته ).

 • Mohammadi Z, Pourshahbaz A*, Dolatshahi B, Poshtmashhadi M. Clinical Manifestations of Mania in Patients With Bipolar I Disorder Based on the Primary Symptoms in DSM-5. Practice in Clinical Psychology. 2017;5(4):289-96.
 •  Mohammadi Z, Pourshahbaz A*, Poshtmashhadi M, Dolatshahi B, Barati F, Zarei M. Psychometric Properties of the Young Mania Rating Scale (YMRS) as a Mania Severity Measure in Patients with Bipolar I Disorder. Practice in Clinical Psychology. 2018;6(3):175-82.
 • Falahatdoost  M, Barati F, Ansari M, Mohammadi Z*. The Role of Traumatic Experiences and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Predicting High-risk Behaviors among Adolescents. International Journal of Applied Behavioral Sciences. 2019; 5(2): 37- 43.
 •  Mohammadi Z, Ansari M, Falahatdoost  M*, Rohani Anaraki, M.  Evaluation of Emotion Regulation Strategies and Traumatic Experiences as Factors Predicting the Severity of Premenstrual Syndrome. Journal of Kerman University of Medical Sciences. 2020; 27 (2):159-168.
 •  Barati F, Pourshahbaz A*, Nosratabadi M, Mohammadi Z. The Role of Impulsivity, Attentional bias and Styles Decision-making in Risk Driving Behaviors Among Male Drivers In Tehran. International Journal of High Risk Behaviors and Addiction. 2020; 9 (2): 1-5.
 •  Falahatdoost M, Dolatshahi B*, Pourshahbaz A, Dehghani M, Nouri Yalguzaghaji M, Mohammadi Z. Modeling the relationship between attachment styles and somatic symptoms with the mediating role of emotional processing. Journal of Education and Health Promotion. 2020; 9 (1): 157.