عکس مربوط به رزومه زهرا کازرونیان

زهرا کازرونیان

 • ۱۳۹۸-۱۳۹۶ کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی  فراجمجمه ای بر علائم اضطرابی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

 • ۱۳۹۱-۱۳۸۷    کارشناسي مهندسی معماری دانشگاه اردستان

 • ۱۳۹۸-۱۳۹۷       در بخش پژوهشی کلینیک آتیه

 

 • از ۱۳۹۹  تا در حال حاضر مشغول هستم       ارزیاب بخش تشخیص کلینیک آتیه

 

 •  از  ۱۳۹۹  تا در حال حاضر مشغول   هستم                 درمانگر کلینیک دکتر نجات 

 • کارگاه ۴۰ ساعت  مصاحبه تشخیصی اختلالات روانپزشکی بزرگسال در کلینیک آتیه
 • کارگاه ۴۰ ساعت  مصاحبه تشخیصی اختلالات روانپزشکی دکتر معروفی در اصفهان 
 • کارگاه ۴۰ ساعت مصاحبه تشخیصی اختلالات روانپزشکی  کودک در کلینیک آتیه
 • کارگاه ۵۰ ساعت مصاحبه تشخیص اختلالات جنسی دکتر نجات
 • کارگاه تخصصی ۸۰ ساعت  تربیت سکس درمانگر
 • کارگاه  ۵۰ ساعت ذهن ورزی
 • کارگاه مایندفولنس
 • کارگاه ptc دکتر بشارت
 • کارگاه cbt دکتر نوفرستی دانشگاه تهران
 • کارگاه istdp40 ساعت  
 • کارگاه تفسیر mmpi  تست
 • کارگاه تفسیر نقاشی