دکتر رضا کاظمی

 • ۱۳۹۹              پسادکتری دانشگاه تهران

                             موضوع : طراحی و ساخت پلتفرم شناسایی فنوتایپ دیجیتال برای تشخیص                                         عملکردهای شناختی و روانشناختی:  یک مطالعه در پزشکی دقیق 

     

 • ۱۳۹۷                دکتري روانشناسی. دانشگاه لرستان.

                                موضوع رساله: مقایسه اثر بخشی درمان  شناختی رفتاری مذهب محور، درمان                                       شناختی رفتاری کلاسیک و تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای بر روی                                              نشخوارفکری، بی لذتی  و مدارهای عصبی آنها در بیماران مبتلا به افسردگی                                             اساسی

 

 • ۱۳۹۰                   کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه تهران.

                                    موضوع پايان‌نامه: مقایسه اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای                                          (rTMS)  و تحریک تتا برست بر روی علائم منفی و شناخت بیماران مبتلا به                                           اسکیزوفرنی.

 

 • ۱۳۸۶                   کارشناسي روانشناسی بالینی. دانشگاه تهران.

 

 •  اسفند ۱۳۹۹- تا کنون                       پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تهران
 • بهمن ۱۳۹۹- تا کنون                       استاد (حق التدریس) موسسه آموزش عالی علوم شناختی
 • شهریور ۱۳۹۹ تا کنون     مدیر پژوهش های علوم اعصاب شناختی پژوهشکده فناوری های همگرا دانشگاه تهران
 • آبان ۱۳۹۷ تا مرداد ۹۹                    مدیر کلینیک بازتوانی عصبی وحدت
 •  مهر ۱۳۹۶ تا کنون                       استاد (حق التدریس) دانشگاه تهران
 • مهر  ۱۳۹۴-تا کنون            معاونت نوروساینس و پژوهش گروه آتیه درخشان ذهن
 • مهر ۱۳۹۴ تا کنون                           استاد (حق التدریس) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبپ
 •    تیر  ۱۳۹۳ تا  مهر ۱۳۹۴                  مدیر کلینیک اضطراب گروه آتیه درخشان ذهن
 • شهریور ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۹۳             درمانگر تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجه ای (rTMS) و بیوفیدبک

 

 

 

 

 • رستمی، رضا؛ صانعی، سعید؛ یونسی، علی؛ مولر، آندریاس؛ کروپوتوف، یوری؛ کاظمی، رضا؛ قلی پور، فاطمه. بررسی تفاوت های بین فرهنگی در عملکرد شناختی و ارتباطات مغزی بین ایرانیان و سوئیسی ها. ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، (اتمام یافته).

 

 

 1. Kazemi, R., Majidzadeh-A, K., Rostami, R., Nasiri, Z., Rostami, M., Lotfollahzadeh, S., Ikeda, S., Ishii, R., Hata, M., Newberg, A. An Investigation of the Neural Correlates of Language Processing in the Context of a Religious Text; Cross Section of Neuroethology and Neurolinguistics. Journal of Neurolinguistics. Under Review.

 

 1. Rostami R, Kazemi R, Mozaffarinejad F, Nasiri Z, Rostami M, L. Hadipour A, Sadeghihassanabadi F. 6 Hz transcranial alternating current stimulation of mPFC improves sustained attention and modulates alpha phase synchronization and power in dorsal attention network. Cognitive Neuroscience. ۲۰۲۰ Oct 4:1-3. (IF:3.000).

 

 1. Kazemi, R., Rostami, R., Dehghan, S., Nasiri, Z., Lotfollahzadeh, S., Hadipour, A., Khomami, S., Ishii, R., Ikeda, S. (2020). Theta and Alpha Frequency rTMS Modulates Theta Lagged Nonlinear Connectivity in Dorsal Attention Network. Brain Research Bulletin, ۱۶۲, ۲۷۱-۲۸۱. (IF:3.103)

 

 1. Rostami, R., Kazemi, R., Jabbari, A., Madani, A., Rostami, HR., Taherpour, MA., Molavi, P., Jaafari, N., Kuo, M., Vicario, CM., Nitsche, MA., Salehinejad, MA. (2020). Efficacy and clinical predictors of response to rTMS treatment in pharmacoresistant obsessive- compulsive disorder (OCD): A retrospective study. BMC Psychiatry, ۲۰, ۳۷۲,۱-۱۳. (IF: 3.302).

 

 1. Sadatnejad, Kh; Rahmati, M., Rostami, R., Kazemi, R., Ghidary, S., Muller, A., Alimardani, F. (2019). EEG Representation Using multi- Instance Framework on the Manifold of Symmetric Positive Definite Matrices. Journal of Neural Engineering, ۱۶ (۳), ۱-۱۴. (IF:3/920)

 

 1. Rostami, R., Kazemi, R., Khodaie- Ardakani, MR., Sohrabi, L., Ghiasi, S., Kamali, ZS., Zaryabi, A., Ghiasi, Z., Nasiri, Z., Rezaei, M., Addington, D. (2019).The Persian version of the Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS-P(. Asian Journal of Psychiatry,۴۵, ۴۴-۴۹. (IF: 1/932)

 

 1. Rostami, R., , R., Nitsche, M., Gholipour, F., Salehinejad, M. (2017). Clinical and demographic of response to rTMS treatment in unipolar and bipolar depressive disorders. Clinical neurophysiology,۱۲۸, ۱۹۶۱-۱۹۷۰. (IF: 3/86).

 

 1. Kazemi, R., Rostami, R., Khomami, S., Baghdadi, G., Rezaei, M., Hata, M., Aoki, Y., Ishii, R., Iwase, M., Fitzgerald, P.B. (2018). Bilateral transcranial magnetic stimulation on DLPFC changes resting state networks and cognitive function in patients with bipolar depression. Frontiers in Human Neuroscience (IF: 2/87).

 

 1. Kazemi, R., Rostami, R., Khomami, S., Horacek, J., Brunovsky, M., Novak, T., & Fitzgerald, P. B. (2016). Electrophysiological correlates of bilateral and unilateral repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with bipolar depression.Psychiatry research۲۴۰, ۳۶۴-۳۷۵. (IF: 2/466)

 

 1. Rezaee, M., Mirderikvand, F., Moazzeni, T., Hashemi, S., Kazemi, R., & Jang, K. L. (2016). Factor analysis of Persian version of diagnostic assessment of personality pathology-basic questionnaire. Journal of research & health, ۶ (۳), ۳۰۷- ۳۱۷.

 

 1. Rostami, R., Badran, B. W., Kazemi, R., Habibnezhad, M., & George, M. S. (2015). Long‐lasting analgesic effect of transcranial direct current stimulation in treatment of chronic endometriosis pain.Journal of Obstetrics and Gynaecology Research۴۱(۱۲), ۱۹۹۸-۲۰۰۱. (IF: 1/091)

 

 1. Khomami, S., Rostami, R., & Kazemi, R. (۲۰۱۵). Safety and Therapeutic Effects of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Behavior Therapy in a Pregnant Woman: Case Report.Iranian Rehabilitation Journal,۱۳(۱).

 

 1. Kazemi, R., Rostami, R., Marcolin, M.A., S., & Khodaei, M.R. (2012). The application of the theta burst stimulation in negative symptoms of patients with schizophrenia. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, ۱۴(۱۰), ۸۶-۸۸.

 

 

 1. کاظمی، رضا؛ غضنفری، فیروزه؛ غلامرضایی، سیمین .(۱۳۹۷). تاثیر تحریک مکرر دوطرفه مغناطیسی فرا جمجمه ای بر نشخوار فکری بیماران مبتلا به افسردگی اساسی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ۱۷ (۱۰)، ۹۶۱-۹۷۴.
 2. کاظمی، رضا؛ غضنفری، فیروزه؛ غلامرضایی، سیمین. (۱۳۹۷). اثربخشی تحریک مکرر دوطرفه مغناطیسی فراجمجمه ای بر بی لذتی و علائم افسردگی در مبتلایان به افسردگی اساسی. مجله روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان. ۳ (۳۹)،۲۳-۳۳.
 3. رضایی، مهدی؛ قدمپور، عزت اله؛ کاظمی، رضا. (۱۳۹۷). نقش میانجی اعتبارزادیی هیجانی در رابطه‌ی بین سوء استفاده جنسی- هیجانی و نشانه های افسردگی در دانشحویان دختر. مجله دست آوردهای روان شناختی،۴ (۲۵)، ۷۵-۹۲.
 4. کاظمی، رضا؛ قدم پور، عزت الله؛ رستمی، رضا؛ خمامی، ساناز؛ رضایی، مهدی. (۱۳۹۶). بررسی اثربخشی تحریک دو طرفه مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای بر روی عملکرد شناختی بیماران مبتلا به افسردگی دو قطبی. فصلنامه روانشناسی شناختی، ۵ (۳)، ۴۱-۵۰.
 5. مجیدزاده اردبیلی، کیوان؛ رستمی، رضا؛ کاظمی، رضا. (۱۳۹۷). همبسته های الکتروفیزیولوژیک شنیدن تلاوت قرآن کریم. مجله علوم اعصاب شفای خاتم، ۶ (۲)،۶۹-۸۱.
 6. حیدری نسب، لیلا؛ مدنی، اعظم السادات؛ یعقوبی، حمید؛ رستمی، رضا؛ کاظمی، رضا. (۱۳۹۵). بررسي اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرین های شناختی رایانه ای در بهبود حافظه فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی. یافته، ۸ (۱) ، ۱۰۱-۱۱۲.
 7. رضایی، مهدی؛ قدم پور، عزت الله؛ رضایی، مظاهر؛ کاظمی، رضا. (۱۳۹۴). اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی (EST) بر اندیشناکی و شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی. فصلنامه روانشناسی بالینی، ۷ ( ۴) ، ۴۵-۵۸.
 8. قیاسی، سمیه؛ نائینیان ، محمد رضا؛ رستمی، رضا؛ روشن، رسول؛ کاظمی، رضا؛ خمامی، ساناز. (۱۳۹۳). بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای با فرکانس پایین بر کاهش نشانه های افسردگی همبود در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر. اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، ۳۲ (۱)،۱۷-۲۶.
 9. خمامی، ساناز؛ رستمی، رضا؛ کاظمی، رضا؛ رحیمی نژاد، عباس. (۱۳۸۹). بررسی تاثیر تحریک مکرر مغناطیسی ترانس کرانیال بر عملکرد اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده مقاوم به درمان دارویی. مجله علوم رفتاری ، ۴ (۴)، ۱۳-۱۴ .
 10. خمامی، ساناز؛ رستمی،رضا؛ کاظمی، رضا؛ رحیمی نژاد، عباس. (۱۳۸۹). بررسی اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری با فرکانس بالا ( ۲۰ هرتز) در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده مقاوم به درمان دارویی. اصول بهداشت روانی. ۱۲( ۴۷)، ۵۵۲- ۵۶۱.
 11. خمامی، ساناز؛ رستمی، رضا؛ کاظمی، رضا. (۱۳۸۸). بررسی تاثیر تحریک مکرر مغناطیسی ترانس کرانیال (rTMS) بر اختلال افسردگی عمده ناشی از مصرف شیشه و ولع ناشی از آن. اعتیاد پژوهشی. ۳ (۹)، ۱۷۳-۱۸۴.

 1. رستمی، رضا؛ کاظمی، رضا؛ خمامی، ساناز، حبیب نژاد،محمد. تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای در پژوهش و درمان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۵ .
 2. رستمی، رضا؛ کاظمی، رضا. درمان تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای (rTMS) برای اختلالات افسردگی: راهنمای عملی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۶.
 3. رستمی،رضا؛ کاظمی، رضا. سمفونی مغز، تکامل بیوفیدبک نوین، امواج مغزی.تهران: انتشارات تبلور،۱۳۹۷.
 4. رستمی، رضا؛ رستمی، مریم؛ کاظمی، رضا. مقدمه ای بر الکتروآنسفالوگرافی کمّی و نوروفیدبک. تهران:انتشارات دانشگاه تهران، زیر چاپ.
 5. رستمی، رضا؛ باقری، خسرو؛ شریفیان، محمد حسن؛ کاظمی، رضا. اصول نوروتئولوژی (الهیات عصب شناختی). تهران: انتشارات ارجمند، ۱۳۹۹.

 

پایان نامه (استاد راهنما)

 1. بررسی نقش مخچه در نظریه ذهن و همدلی شناختی: یک مطالعه با تحریک مکرر مغناطیسی، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشجو: فرزانه کاوندی

پایان نامه (استاد مشاور)

 1. بررسی اثر روش درمانی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (TMS) بر روی تغییرات غلظت سرمی فاکتور نورون زایی مشتق شده از مغز (BDNF) در بیماران مبتلا به افسردگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی ، دانشجو:کسری امین لو
 2. بررسی اثربخشی روش درمانی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (TMS) بر روی تغییرات غلظت سرمی پروتئین واکنشی C فوق حساس (hs-CRP) در بیماران مبتلا به افسردگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، دانشجو: شادی افشار
 3. بررسی اثر روش درمانی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (TMS)، بر روی تغییرات غلظت سرمی فاکتور پروتئین نورتروفین-۴ (NT4) در بیماران مبتلا به افسردگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، دانشجو: ناصرالدین لشگری
 4. بررسی اثر روش درمانی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (TMS)، بر روی تغییرات غلظت سرمی فاکتور نکروز توموری آلفا (TNF-α) در بیماران مبتلا به افسردگی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی دانشجو: هومن نصیرزاده
 5. بررسی اثر روش درمانی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (TMS)، بر روی تغییرات غلظت سرمی فاکتور اینترلوکین-۶ (IL-6) در بیماران مبتلا به افسردگی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی دانشجو: نازنین مومنی رودسری
 6. بررسی اثر روش درمانی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای(TMS)، بر روی تغییرات غلظت سرمی فاکتور اینترلوکین-۱β (IL-1β)، در بیماران مبتلا به افسردگی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی دانشجو: محمود محمودی
 7. اثربخشی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر بر بهبود علائم اضطرابی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشجو: زهرا کازرونیان
 8. تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر بر بهبود عملکرد شناختی بیماران مبتلا به افسردگی، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشجو: سپیده گشانی
 9. بررسی تاثیر تحریک الکتریکی با جریان متناوب بر بهبود مولفه های خلاقیت، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشجو: امین نایبی
 10. نقش تعدیل کننده دلبستگی بزرگسالی در رابطه بین تحریک فرکانس بالای مغناطیسی فراجمجمعه قشر خلفی جانبی پیش پیشانی مغز و ارزیابی و تنظیم هیجانی، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشجو: عابد هادی پور
 11. بررسی اثربخشی لورتا نوروفیدبک بر تنظیم فعالیت شبکه پیش فرض مغزی در افراد دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشجو: سمیه عطایی
 12. ارزیابی اثر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (tDCS) و مکمل یاری با جینکوبیلوبا بر الگوی اموج مغزی، زمان واکنش، سرعت و خستگی زنان کیک بوکسر، دانشگاه دانش البرز، دانشکده علوم زیستی، دانشجو: آیدا بهجت

 • ۱۳۹۴    آسیب شناسی روانی (۱). کارشناسي روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

 

 • ۱۳۹۴             روانشناسی تجربی. کارشناسي روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

 

 • ۱۳۹۴    آزمون های شناختی در روانشناسی بالینی. کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

 

 • ۱۳۹۴            روانشناسی تجربی.  کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

 

 • ۱۳۹۶              روانشناسی تجربی.  کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تهران. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

 

 • ۱۳۹۶               نوروسایکولوژی. کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تهران. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

 • ۱۳۹۶               مباحث جدید در آسیب شناسی روانی. کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تهران. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

 • ۱۳۹۷                روانشناسی تجربی.  کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تهران. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

 

 • ۱۳۹۷               روانشناسی فیزیولوژیک. کارشناسی روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

 

 • ۱۳۹۸          روانشناسی تجربی.  کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تهران. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

 

 • ۱۳۹۸           مبانی علوم اعصاب. کارشناسي ارشد توانبخشی شناختی. دانشگاه تهران. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

 

 • ۱۳۹۸           مبانی علوم اعصاب شناختی. کارشناسي ارشد توانبخشی شناختی. دانشگاه تهران. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

 

 • ۱۳۹۹          روانشناسی تجربی.  کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تهران. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

 

 • ۱۳۹۹           مبانی علوم اعصاب. کارشناسي ارشد توانبخشی شناختی. دانشگاه تهران. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

 

 • ۱۳۹۹          مبانی علوم اعصاب شناختی. کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی. موسسه آموزش عالی علوم شناختی

 

 • ۱۳۹۹           روانشناسی تجربی. کارشناسی روانشناسی. دانشگاه تهران. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 • سمینارها

 

    ۱۳۹۶     اصول و مبانی تحریک مغزی TMS، سمینار آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ، سخنرانی ،۳ خرداد

    ۱۳۹۶     اصول و مبانی تحریک مغزی TMS، سمینار آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژه استان فارس، ۱۹ مرداد

    ۱۳۹۶     اصول و مبانی تحریک مغزی TMS، سمینار آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژه استان یزد،۲۵ مرداد

    ۱۳۹۶     اصول و مبانی تحریک مغزی tDCS، سمینار آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژه استان یزد، ۲۵ مرداد

    ۱۳۹۶     اصول و مبانی تحریک مغزی TMS، سمینار آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژه استان خراسان، ۱ شهریور

    ۱۳۹۶     اصول و مبانی تحریک مغزی tDCS، سمینار آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژه استان خراسان، ۱ شهریور

    ۱۳۹۶   اصول و مبانی تحریک مغزی TMS، سمینار آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژه استان آذربایجان شرقی،۱۶ شهریور    

    ۱۳۹۶    اصول و مبانی تحریک مغزی tDCS، سمینار آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژه استان آذربایجان شرقی، ۱۶ شهریور

    ۱۳۹۶    اصول و مبانی تحریک مغزی TMS سمینار آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژه استان ، ، ۲۵ آبان

    ۱۳۹۶     اصول و مبانی تحریک مغزی tDCS، سمینار آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژه استان کرمان و هرمزگان، ۶ دی

    ۱۳۹۶     اصول و مبانی تحریک مغزی TMS، سمینار آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژه استان کرمان و هرمزگان، ۶ دی

   ۱۳۹۶      اصول و مبانی تحریک مغزی tDCS، سمینار آموزشی  مهارتی نقشه برداری مغز ویژه استان خوزستان، ، ۱۲ بهمن

   ۱۳۹۶      اصول و مبانی تحریک مغزی TMS، سمینار آموزشی  مهارتی نقشه برداری مغز ویژه استان خوزستان، ،۱۲ بهمن

    ۱۳۹۹        اصول و مبانی تحریک مغزی TMS، سمینار آنلاین دو روزه مبانی نقشه برداری مغز ویژه دانشگاه تبریز، ۷ مرداد

    ۱۳۹۹ اصول و مبانی تحریک مغزی TMS، سمینار آنلاین دو روزه مبانی نقشه برداری مغز ویژه استان گیلان و مازندران، ۲۳ مهر

    ۱۳۹۹        اصول و مبانی تحریک مغزی TMS، سمینار آنلاین دو روزه مبانی نقشه برداری مغز ویژه استان زنجان، ۲۶ آذر

    ۱۳۹۹        اصول و مبانی تحریک مغزی TMS، سمینار آنلاین دو روزه مبانی نقشه برداری مغز ویژه استان گلستان، ۳۰ دی

 

 • کنگره ها (داخلی و بین المللی)

 

      ۱۳۹۱               کاربرد روش تحریک الکتریکی با جریان مستقیم از روی جمجمه (tDCS) در کاهش درد بیمار مبتلا به

                         آندومتریوز: یک مطالعه موردی، دومین کنگره کشوری آندومتریوز.

 

The application of theta burst stimulation in negative symptoms of patients with schizophrenia. Basic and clinical neuroscience congress. Iran. 7-9 November, 2012.

 

Electrophysiological correlates of bilateral and unilateral repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with bipolar depression. 4th basic and clinical neuroscience congress. Iran. 23-25 December, 2015

 

Long lasting analgesic effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the treatment of chronic endometriosis pain. 70th annual meeting of the society of biological psychiatry. Canada. 14-16 May, 2015.

 

Clinical predictors of antidepressant response of repetitive transcranial magnetic stimulation in depressive disorder: A naturalistic study. 2nd international brain stimulation conference. Spain. 5-8 March, 2017.

 

Comparison of 20 Hz rTMS in acute and standard protocols in intractable major depression: A randomized controlled trial. 26th European congress of psychiatry. France. 3-6 March, 2018.

 

Spectral powers of prefrontal; and sensorimotor regions of brain predict response to repetitive transcranial magnetic stimulation. 26th European congress of psychiatry. France. 3-6 March, 2018.

 

Reduced spectral powers of specific regions in the right hemisphere correlate with response to acute 20 Hz rTMS over left dorsolateral prefrontal cortex. 20th annual conference of the international society for bipolar disorders. Mexico City. 7-10 March, 2018.

 

Repetitive transcranial magnetic stimulation effects on the cognitive function of the patients with depressive disorders: a retrospective study. 3nd international brain stimulation conference. Canada. 24-27 February, 2019.

 

Prefrontal alpha asymmetry index predicts response to repetitive transcranial magnetic stimulation. 3nd international brain stimulation conference. Canada. 24-27 February, 2019.

 

The effect of a single session of high frequency rTMS on heart rate variability; an investigation of the role of RDLPFC in emotional appraisal and regulation.7th international conference on non-invasive brain stimulation (NIBS). Germany. 24-26 March, 2020.

 

Theta and alpha frequency rTMS modulates theta lagged phase synchronization in dorsal attention and default mode network. 7th international conference on non-invasive brain stimulation (NIBS). Germany. 24-26 March, 2020.

 

 

 • ۱۳۹۵    کارگاه: الکتروآنسفالوگرافی کمّی. دانشگاه فردوسي مشهد. دانشکده علوم  (۰۵/۰۳/۱۳۹۵ الی ۰۷/۰۳/۱۳۹۵).
 • ۱۳۹۵                کارگاه : آشنایی با روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای در درمان (ویژه روانپزشکان). دانشگاه تهران. پردیس دانشکده فنی . آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (۲۸/۰۷/۱۳۹۵ الی ۲۹/۰۷/۱۳۹۵).
 • ۱۳۹۵                کارگاه: آشنایی با روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای در پژوهش و درمان . دانشگاه تهران. پردیس دانشکده فنی . آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (۰۳/۰۹/۱۳۹۵ الی ۰۴/۰۹/۱۳۹۵).
 • ۱۳۹۵                کارگاه: آشنایی با روش های ثبت، پردازش، تحلیل، سیگنال های مغزی و کاربرد آن در درمان . دانشگاه تهران. پردیس دانشکده فنی . آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (۲۸/۱۱/۱۳۹۵ الی ۲۹/۱۱/۱۳۹۵)
 • ۱۳۹۶                کارگاه: الکتروآنسفالوگرافی کمّی. دانشگاه تهران. پردیس دانشکده فنی . آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (۲۰/۰۲/۱۳۹۶ الی ۲۱/۰۲/۱۳۹۶)
 • ۱۳۹۶               کارگاه: آشنایی با روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای در پژوهش و درمان . دانشگاه تهران. پردیس دانشکده فنی . آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (۲۷/۰۲/۱۳۹۶ الی۲۸/۰۲/۱۳۹۶)
 • ۱۳۹۶              کارگاه: کاربرد بیوفیدبک در اختلالات روانپزشکی. دانشگاه تهران. پردیس دانشکده فنی. آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (۱۹/۰۵/۱۳۹۶ الی ۲۰/۰۵/۱۳۹۶)
 • ۱۳۹۶              کارگاه: آشنایی با روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای در پژوهش و درمان . دانشگاه تهران. پردیس دانشکده فنی . آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (۲۵/۰۸/۱۳۹۶)
 • ۱۳۹۷               کارگاه: آشنایی با روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای در پژوهش و درمان . دانشگاه تهران. پردیس دانشکده فنی . آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (۰۶/۰۷/۱۳۹۷)
 • ۱۳۹۹                کارگاه: نقشه مغزی (QEEG) از دیتای خام تا گزارش بالینی: کاربرد در تشخیص و درمان اختلالات روانپزشکی . دانشگاه تهران. پردیس دانشکده فنی . آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (۲۳/۱۰/۱۳۹۹)
 • ۱۳۹۹                کارگاه: دوره آموزشی روش های تحریک الکتریکی و مغناطیسی مغز؛ کاربردهای تحقیقاتی و بالینی . دانشگاه تهران. پردیس دانشکده فنی . آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (۲۹/۱۱/۱۳۹۹)
 • ۱۴۰۰                کارگاه: تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای (rTMS). دانشگاه تهران. پردیس دانشکده فنی. آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (۱۳ و ۱۵ / ۰۴/ ۱۴۰۰)

 عضو کارگروه علوم شناختی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری

انجمن علوم اعصاب ایران

انجمن روانشناسی ایران

انجمن علمی روان شناسی بالینی ایران

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

 • ۱۳۸۷           رتبه کل ۱۶ و رتبه ۸  در گرایش روانشناسی بالینی در کنکور کارشناسی ارشد در بین                        ۱۴۱۵۱ شرکت کننده
 • ۱۳۹۶            برگزیده جایزه نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان      
 • ۱۳۹۴           لوح افتخار جایزه مغز و شناخت اهوازی