عکس مربوط به رزومه مهدی احمدیان

مهدی احمدیان

 • ۱۴۰۰    کارشناسي ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

موضوع پايان‌نامه: بررسی روایی و پایایی آزمون دسته بندی کارت فعالیت در بیماران مبتلا به پارکینسون

 

 • ۱۳۹۶    کارشناسي کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

 • ۱۳۹۲    ديپلم علوم تجربي

 • از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷        کاردرمانگر کلینیک هستی

 

 • از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸        کاردرمانگر کلینیک پایا

 

 • از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰       کاردرمانگر گروه آتيه درخشان ذهن

 • سال ۱۳۹۸  SDM-5    آموزشگاه رادیوس – کارشناسی ارشد کاردرمانی

 • سال ۱۳۹۶ کارگاه ماساژدرمانی – دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

 • سال ۱۳۹۸ کارگاه فلج مغزی – کلینیک مغز و شناخت

 

 • سال ۱۳۹۹    یکپارچگی حسی – دکتر علیزاده

 

 • سال ۱۴۰۰    توانبخشی شناختی – دکتر علیزاده