عکس مربوط به رزومه دکتر خدابنده لو

دکتر یوسف خدابنده لو

 • کارشناسی: روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه شهید بهشتی، فارغ التحصیل ۱۳۸۹؛

 

 • کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران، فارغ التحصیل ۱۳۹۲؛

 

 • دکتری: روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ورودی ۱۳۹۴.

 

 • فعالیت­های درمانی

رواندرمانگر گروه آتیه درخشان ذهن از سال ۱۳۹۰ تا کنون؛

رواندرمانگر فول فکر از سال ۱۳۹۴ تا کنون؛

رواندرمانگر کلینیک اردیبهشت از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸؛

رواندرمانگر کلینیک سلامت ذهن فضای مجازی  سایه‌سار امید از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹.

 

 • فعالیت های اجرایی

سوپروایزر بخش بازتوانی شناختی و حرکتی گروه آتیه درخشان ذهن از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲؛

مدیر بخش عصب- شناختی کلینیک سلامت ذهن فضای مجازی سازمان سراج از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹.

 • طرح پژوهشی

 رستمی، رضا؛ خدابنده­لو، یوسف؛ سید رستمکلایی، نظام­الدین؛ غلامعلی نژاد، فاطمه. هنجاریابی و استانداردسازی نسخه­ی سوم آزمون­های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III ACH) در مقطع دبستان شهر تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵.

متین‌فر، احمدرضا؛ خدابندهلو، یوسف. تدوین طرح جامع نظام هوشمند پایش، پیشگیری و توانمندسازی در فضای مجازی از دیدگاه عصب- شناختی، سازمان فضای مجازی سراج، ۱۳۹۶.

متین‌فر، احمدرضا؛ پورصالحی، مرضیه؛ یداللهی، سارا و خدابندهلو، یوسف. ساخت و هنجاریابی مقیاس ایرانی استفاده مشکل‌زا از پورنوگرافی آنلاین، سازمان فضای مجازی سراج، ۱۳۹۸.

 

 • فعالیت­های پژوهشی

پژوهشگر گروه آتیه درخشان ذهن از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶؛

پژوهشگر کلینیک سلامت ذهن فضای مجازی سازمان سراج از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹.

 • تألیف

رستمی، رضا؛ خدابنده­لو، یوسف؛ معتمدیگانه، نگین؛ ممقانیه، مریم (۱۳۹۲). پرورش شناختی رایانه­ای: راهنمای عملی چند نرم­افزار. تهران: انتشارات تبلور.

رستمی، رضا؛ رستمکلایی، نظام­الدین؛ غلامعلی­نژاد، فاطمه؛ خدابنده­لو، یوسف (۱۳۹۴). آزمون­های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون III: نسخه استاندارد، جلد اول. تهران: انتشارات تبلور.

رستمی، رضا؛ رستمکلایی، نظام­الدین؛ غلامعلی­نژاد، فاطمه؛ خدابنده­لو، یوسف (۱۳۹۴). آزمون­های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون III: نسخه گسترش­یافته، جلد دوم. تهران: انتشارات تبلور.

متین‌فر، احمدرضا و خدابندهلو، یوسف (۱۳۹۷). پرورش شناختی رایانه‌ای برای اختلال‌های روانی: راهنمای درمانگران. تهران: انتشارات نسیم دانش فردا.

خدابندهلو، یوسف؛ صدری، پانیذ؛ پورصالحی، مرضیه (در دست چاپ). مشاوره آنلاین.

 • مقالات علمی- پژوهشی

خدابنده­لو، یوسف؛ پورحسین، رضا؛ غلامعلی­لواسانی، مسعود و معتمدیگانه، نگین (۱۳۹۴). بررسی اثربخشی روش شناختی مرور خویشتن بر تصویر بدنی زنان. فصلنامه علوم روانشناختی، ۱۴(۵۵)، ۳۲۰-۳۰۱.

فرخی‌مقدم، صدیقه؛ حقگو، حجت‌الله؛ پیشیاره، ابراهیم؛ سیدحسینی، علی؛ بخشی، عنایت‌الله؛ رضازاده، نیما؛ رستمی، رضا؛ صادقی، وحید و خدابندهلو، یوسف (۱۳۹۶). تأثیر اکتیو وستیبیولارتراپی بر اختلالات حرکتی کودکان با اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی. فصلنامه طب توانبخشی، ۶(۱)، ۸۲-۷۴.

یداللهی، سارا؛ پورصالحی نویده، مرضیه؛ متین‌فر، احمدرضا و خدابندهلو، یوسف (در دست چاپ). ساخت و هنجاریابی مقیاس استفاده مشکل‌ساز از بازی دیجیتالی در نوجوانان پسر.

یداللهی، سارا؛ پورصالحی نویده، مرضیه؛ متین‌فر، احمدرضا و خدابندهلو، یوسف (در دست چاپ). ساخت و هنجاریابی مقیاس استفاده مشکل‌ساز از از شبکه­های اجتماعی.

 

 

Pourhosein, R., & Khodabandeloo, Y. (۲۰۱۵). The effect of cognitive Self-review method on women's happiness. International Journal of Body, Mind and culture, 2(2), 125-133.

Lotfi, Y., Rezazadeh, N., Moossavi, A., Haghgoo, H., Farokhi Moghadam, S., Pishyareh, E., Bakhshi, E., Rostami, R., Sadeghi, V., & Khodabandelou, Y. (۲۰۱۶). Introduction of pediatric balance therapy in children with vestibular dysfunction: Review of indications, mechanisms, and key Exercises. Iranian Rehabilitation Journal. 14(1):5-14. http://dx.crossref.org/10.15412/J.IRJ.08140102 

Lotfi, Y., Rezazadeh, N., Moossavi, A., Haghgoo, H., Rostami, R., Bakhshi, E., Badfar, F., Farokhi Moghadam, S., Sadeghi, V., & Khodabandelou, Y. (۲۰۱۷). Preliminary evidence of improved cognitive performance following vestibular rehabilitation in children with combined ADHD (cADHD) and concurrent vestibular impairment. International Journal of ORL & HNS.

Lotfi, Y., Rezazadeh, N., Moossavi, A., Haghgoo, H., Rostami, R., Bakhshi, E., Badfar, F., Farokhi Moghadam, S., Sadeghi, V., & Khodabandelou, Y. (۲۰۱۷). Rotational and Collic Vestibular-Evoked Myogenic Potential Testing in Normal Developing Children and Children With Combined Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Ear and Hearing. doi: 10.1097/AUD.0000000000000451

Khodabandelou, Y., Rostami, R., Farahmand-pour, M., Yadollahi, S. (2017). An attempt to increase intelligence with intensive computerized cognitive training and speech therapy: a single-case study. 1st Digital Games Research Conference: Trends, Technologies and Applications (Top article).

Khodabandeloo, Y., Fat’h-Abadi, J., Motamed-Yeganeh, N., & Yadollahi, S. (2019). Factor Structure and Psychometric Properties of the Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ) in Female Iranian University Students. Journal of Practice in Clinical Psychology, 7 (3) :7-7

 

 

 

 • مقالات علمی- ترویجی

احمدرضا، متین‌فر؛ خدابندهلو، یوسف (۱۳۹۷). تصویربرداری عصبی اعتیاد به اینترنت و اختلال بازی اینترنتی: پژوهش‌های جدید. فصلنامه رویش روانشناسی، ۷(۹)، ۱۷۹-۱۹۴.

خدابنده­لو، یوسف؛ رستمکلایی، نظام­الدین؛ غلامعلی­نژاد، فاطمه و رستمی، رضا (۱۳۹۴). معرفی یک ابزار: آزمون‌های پیشرفت شناختی وودکاک- جانسون III. فصلنامه رویش روانشناسی، ۴(۱۲)، ۱۸-۳.

خدابنده­لو، یوسف؛ پورحسین، رضا؛ غلامعلی­لواسانی، مسعود و معتمدیگانه، نگین (۱۳۹۳). بررسی اثربخشی روش شناختی مرور خویشتن بر خودپنداشت زنان. فصلنامه رویش روانشناسی، ۳(۶)، ۶۸-۵۷.

خدابنده­لو، یوسف (۱۳۹۳). مرور خویشتن؛ فعالیتی برای شادکامی. فصلنامه رویش روانشناسی، ۴(۹)، ۱۳۱-۱۱۱.

خدابنده­لو، یوسف؛ پورحسین، رضا و لطفی، سمیرا (زیرچاپ). تأثیر روش شناختی مرور خویشتن بر افزایش سطح خودپنداشت و کاهش علایم افسردگی یک نوجوان دارای اختلال افسردگی اساسی: یک نمونه موردی. فصلنامه رویش روانشناسی.

 • متین‌فر، احمدرضا و خدابندهلو، یوسف (۱۳۹۷). پرورش شناختی رایانه‌ای برای اختلال‌های روانی. دومین کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال، گرایش‌ها، فناوری‌ها و کاربردها.

خدابندهلو، یوسف؛ معتمدی، عبدلله؛ ناجیانی، زهره (۱۳۹۷). پرورش شناختی رایانه‎‌ای در سالمندی. همایش سالمندی در ایران با رویکرد روانی اجتماعی.

 

 • Khodabandelou, Y., Rostami, R., Farahmand-pour, M., Yadollahi, S. (2017). An attempt to increase intelligence with intensive computerized cognitive training and speech therapy: a single-case study. 1st Digital Games Research Conference: Trends, Technologies and Applications (Top article).

 

Yekta, S., M., Lotfi, S., Rostami, R., Yeganeh, M. N., Khodabandehlou, Y. & Habibnezhad, M. (2013). Brain Training by BrainWareSafari: The  Transfer  Effects  on  the  Visual  Spatial Working  Memory  of  Students  with  Reading  Problems. AWERProcedia Information Technology & Computer Science.

 

 • شرکت در کارگاه نوروفیدبک، دکتر داود مشکانی، ۱۳۹۶

 

 • شرکت در کارگاه تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم (tDCS)، دکتر رضا رستمی، ۱۳۹۵

 

 • شرکت در کارگاه فن بیان و مهارت های برگزاری کارگاه های آموزشی، دکتر رحمت الله فتاحی، ۱۳۹۵

 

 • شرکت در کارگاه رواندرمانگری پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) ، دکتر محمد بهشتیان، ۱۳۹۴

 

 • شرکت در کارگاه رواندرمانگری شناختی مرور خویشتن، دکتر رضا پورحسین، ۱۳۹۱

 

 • برگزاری کارگاه پرورش شناختی رایانه ای، گروه آتیه، ۱۳۹۳

 

 • برگزاری کارگاه پرورش شناختی رایانه ای، گروه آتیه، ۱۳۹۴

 

 • برگزاری کارگاه آموزش اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون های وودکاک- جانسون، گروه آتیه، ۱۳۹۴

 

 • برگزاری کارگاه آموزش اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون های وودکاک- جانسون، گروه آتیه، ۱۳۹۵

 

 • برگزاری کارگاه آموزش تفسیر آزمون­های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون، گروه آتیه، ۱۳۹۶

 

 • برگزاری کارگاه آموزش اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون های وودکاک- جانسون، گروه آتیه، ۱۳۹۷

 

 • برگزاری کارگاه رویکرد عصب‌شناختی به اعتیاد به اینترنت، سازمان فضای مجازی سراج، ۱۳۹۷