عکس مربوط به رزومه دریا مدینه

دریا مدینه

 

 • ۱۳۹۷          کارشناسي ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی دانشگاه آزاد تهران مرکز

موضوع پايان‌نامه: رابطه بهزیستی روان شناختی و سرمایه روان شناختی با مهارت های ارتباطی کارکنان با تکیه بر نقش تعدیل گر جنسیت

 

 • ۱۳۹۳          کارشناسي  روانشناسی صنعتی سازمانی دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

 • ۱۳۸۸          ديپلم علوم انسانی

 • ۱۳۹۶ تا کنون: روانسنج در گروه آتيه درخشان ذهن

 

 • ۱۳۹۹ تا کنون: روانسنج کلینیک ذهن آرا

 

 • ۱۳۹۹ تا کنون: روانسنج کلینیک هیتان

 

 • ۱۳۹۲-۱۳۹۵: بازی درمانگر- جهت افزایش توجه و تمرکز، سرعت عمل، تجسم فضایی و ... در مدارس پایه ابتدایی:

مدرسه نور و دانش

مدرسه نیما یوشیج

مدرسه فجر دانش

مدرسه تطبیقی و بین الملل دختران

مدرسه تطبیقی و بین الملل پسران

 مدرسه شمسای دانش

مدرسه رازی

مدرسه فیروزه

اکسیر دانش

 نوروالمهدی

 فجر دانش

 • ۱۳۹۳ تا کنون: عضو گروه Spss  داده های آماری( دانشگاه تهران)

 

 • ۱۳۹۲-۱۳۹۵:  مدرس کلاس های بازی فکری در مرکز توانبخشی معلولین رعد

 • ۱۳۹۹: کارگاه آزمون ریهاکام. دکتر رضایی. کلینیک آتیه درخشان ذهن

 

 • ۱۳۹۸: کارگاه تشخیص (کودکان). دکتر اسماعیلی. کلینیک آتیه درخشان ذهن

 

 • ۱۳۹۸: کارگاه آموزش مصاحبه استخدامی. دکتر پیری

 

 • ۱۳۹۷: کارگاه دارو شناسی. دکتر منایی. کلینیک آتیه درخشان ذهن

 

 • ۱۳۹۷: کارگاه WISC 5. دکتر کرمی

 

 • ۱۳۹۷: کارگاه آزمون های روانی شغلی. دکتر پیری. دکتر شریفان

 

 • ۱۳۹۶: کارگاه آزمون آزمون های قلم کاغذی و کامپیوتری: هوش استنفورد بینه / آزمون های شخصیت / آزمون های شناختی در گروه آتیه درخشان ذهن