بیمه های طرف قرار داد

خدمات درمانی برای مراجعان تحت پوشش بیمه ها

لوگو تامین اجتماعی

خدمات تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی

خدمات نقشه مغزی
ویزیت روانپزشکی

لوگو بیمه سلامت

خدمات تحت پوشش بیمه سلامت

ویزیت روانپزشکی

لوگو کارکنان بیمه مرکزی

کارکنان بیمه مرکزی

کد ملی مراجعان محترم از طریق سامانه چک میشود و با توجه به نوع قرارداد سازمان، خدمات شما اطلاع داده خواهد شد.
خدمات تحت پوشش بیمه مرکزی:
مصاحبه و معاینه تشخیصی، ویزیت روانپزشکی
نقشه مغزی،تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)، نوروفیدبک و بیوفیدبک
روان درمانی و مشاوره
تست های روانشناختی، گفتار درمانی و کاردرمانی

لوگو بیمه ایران

کارکنان بیمه ایران

کد ملی مراجعان محترم از طریق سامانه چک میشود و با توجه به نوع قرارداد سازمان، خدمات شما اطلاع داده خواهد شد.
خدمات تحت پوشش بیمه ایران:
مصاحبه و معاینه تشخیصی، ویزیت روانپزشکی
نقشه مغزی،تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)، نوروفیدبک و بیوفیدبک
روان درمانی و مشاوره
تست های روانشناختی، گفتار درمانی و کاردرمانی

لوگو بیمه ملت

بیمه ملت

مراجعان محترم ابتدا ویزیت اولیه با روانپزشک خواهند داشت، در ادامه دستور روانپزشک به سازمان بیمه ملت ارسال میشود، پس از تایید بیمه و صدور معرفی نامه از پزشک معتمد، شما میتوانید از خدمات کلینیک آتیه، با توجه به فرانشیز و نوع قرارداد فی مابین سازمان شما و بیمه ملت، استفاده نمایید.
خدمات تحت پوشش بیمه ملت: <br
روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک
گفتار درمانی و کار درمانی
نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)
بیوفیدبک و نوروفیدبک

لوگو بیمه سامان

بیمه سامان

مراجعان محترم ابتدا ویزیت اولیه با روانپزشک خواهند داشت، در ادامه دستور روانپزشک به سازمان بیمه سامان ارسال میشود، پس از تایید بیمه و صدور معرفی نامه از پزشک معتمد، شما میتوانید از خدمات کلینیک آتیه، با توجه به فرانشیز و نوع قرارداد فی مابین سازمان شما و بیمه ملت، استفاده نمایید.
خدمات تحت پوشش بیمه سامان: <br
روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک
گفتار درمانی و کار درمانی
نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)
بیوفیدبک و نوروفیدبک

لوگو بیمه آسیا

بیمه آسیا

مراجعان محترم ابتدا ویزیت اولیه با روانپزشک خواهند داشت، در ادامه دستور روانپزشک به سازمان بیمه آسیا ارسال میشود، پس از تایید بیمه و صدور معرفی نامه از پزشک معتمد، شما میتوانید از خدمات کلینیک آتیه، با توجه به فرانشیز و نوع قرارداد فی مابین سازمان شما و بیمه آسیا، استفاده نمایید.
خدمات تحت پوشش بیمه آسیا: <br
روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک
گفتار درمانی و کار درمانی
نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)
نوروفیدبک و بیوفیدبک

لوگو بیمه سینا

بیمه سینا

مراجعان محترم ابتدا ویزیت اولیه با روانپزشک خواهند داشت، در ادامه دستور روانپزشک به سازمان بیمه سینا ارسال میشود، پس از تایید بیمه و صدور معرفی نامه از پزشک معتمد، شما میتوانید از خدمات کلینیک آتیه، با توجه به فرانشیز و نوع قرارداد فی مابین سازمان شما و بیمه سینا، استفاده نمایید.
خدمات تحت پوشش بیمه سینا: <br
روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک
گفتار درمانی و کار درمانی
نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)
نوروفیدبک و بیوفیدبک

لوگو بیمه رازی

بیمه رازی

مراجعان محترم ابتدا ویزیت اولیه با روانپزشک خواهند داشت، در ادامه دستور روانپزشک به سازمان بیمه رازی به صورت آنلاین ارسال میشود، پس از تایید بیمه و صدور معرفی نامه از پزشک معتمد، شما میتوانید از خدمات کلینیک آتیه، با توجه به فرانشیز و نوع قرارداد فی مابین سازمان شما و بیمه رازی، استفاده نمایید.
خدمات تحت پوشش بیمه رازی: <br
روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک
گفتار درمانی و کار درمانی
نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)
نوروفیدبک و بیوفیدبک

لوگو بیمه سرمد

بیمه سرمد

مراجعان محترم ابتدا ویزیت اولیه با روانپزشک خواهند داشت، در ادامه دستور روانپزشک به سازمان بیمه سرمد ارسال میشود، پس از تایید بیمه و صدور معرفی نامه از پزشک معتمد، شما میتوانید از خدمات کلینیک آتیه، با توجه به فرانشیز و نوع قرارداد فی مابین سازمان شما و بیمه سرمد، استفاده نمایید.
خدمات تحت پوشش بیمه سرمد:
روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک
گفتار درمانی و کار درمانی
نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)
نوروفیدبک و بیوفیدبک

لوگو بیمه البرز

بیمه البرز

مراجعان محترم ابتدا ویزیت اولیه با روانپزشک خواهند داشت، در ادامه دستور روانپزشک به سازمان بیمه البرز ارسال میشود، پس از تایید بیمه و صدور معرفی نامه از پزشک معتمد، شما میتوانید از خدمات کلینیک آتیه، با توجه به فرانشیز و نوع قرارداد فی مابین سازمان شما و بیمه البرز، استفاده نمایید.
خدمات تحت پوشش بیمه البرز:
روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک <br
گفتار درمانی و کار درمانی
نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)
نوروفیدبک و بیوفیدبک

لوگو بیمه کانون سردفتران و دفتریاران

بیمه کانون سردفتران و دفتریاران

مراجعان محترم این بیمه صرفا پنج درصد از مبلغ خدمت دریافتی را پرداخت خواهند کرد. نکته قابل ذکر در خصوص مراجعان این بیمه این است که در صورتیکه خدمات دریافتی شما بیش از یکمیلیون تومان باشدمی بایست از سازمان مربوطه معرفی نامه دریافت کنید.
خدمات تحت پوشش بیمه کانون سردفتران و دفتریاران:
گفتار درمانی و کار درمانی
نقشه مغزی
نوروفیدبک

لوگو بیمه کارکنان شرکت پلیمر آریا ساسول

بیمه کارکنان شرکت پلیمر آریاساسول

مراجعان این سازمان در خصوص خدمات تحت پوشش قرارداد هیچگونه وجهی پرداخت نمیکنند.
خدمات تحت پوشش بیمه کارکنان آریا ساسول:
مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی
تست های روانشناختی،روان درمانی و مشاوره
نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)

لوگو کارکنان بانک مرکزی

بیمه کارکنان بانک مرکزی

مراجعان این سازمان در خصوص خدمات تحت پوشش قرارداد هیچگونه وجهی پرداخت نمیکنند.
خدمات تحت پوشش بیمه کارکنان بانک مرکزی:
مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی و روان درمانی
گفتار درمانی و کاردرمانی
نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS) و بیوفیدبک